Za każde zebrane 100 punktów otrzymasz 3zł rabatu.

Zasada funkcjonowania programu lojalnościowego:
1.Zaloguj się w sklepie Vitalni24.pl
2.Zrób zakupy (w koszyku pojawi się informacja ile punktów otrzymasz za dane zakupy)
3.Każdy produkt przy opisie ma podaną ilość punktów jaką otrzymasz po jego zakupie.
4.Po upływie 20 dni od zapłacenia przez Ciebie za zamawiany towar na Twoim Koncie pojawi się informacja o aktualnym stanie posiadanych punktów.
5.Składając kolejne zamówienie, w koszyku możesz wykorzystać zebrane przez siebie punkty. Punkty zostaną zamienione na kupon rabatowy, który pomniejszy wartość do zapłaty. Wartość kuponu nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia.
6.I tak np. za każde zebrane 100 punktów przy składaniu zamówienia możesz otrzymać 3 zł rabatu

Zakupy w Vitalni24.pl naprawdę się opłacają

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.WPROWADZENIE
1.1.Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) skierowanego do klientów sklepu Vitalni24.pl zwanego dalej Sklepem, opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom, będącym uczestnikami programu przyznawane są punkty premiowe za zakupione towary. Regulamin określa także warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania punktów Uczestnikom Programu (zwanych dalej Uczestnikami).

2.PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
2.1.Organizatorem Programu jest  Irwin Nawrocki prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok, NIP 542-332-11-22, Regon 380797395 (zwany dalej Organizatorem).
2.2.Funkcjonowanie Programu opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z zakupem towarów w sklepie Vitalni24.pl Uczestnikom zostają przyznane punkty. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie 4 i 5. Regulaminu.

3.UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1.Uczestnikiem Programu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca konto w sklepie Vitalni24.pl zwane dalej Kontem.  Posiadanie Konta w sklepie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie.
3.2.Uczestnikiem Programu nie mogą zostać klienci hurtowi (posiadający uprawnienia hurtownika).
3.3.Każdy klient posiadający konto w sklepie ale nie posiadający uprawnień hurtownika automatycznie nabywa prawo do korzystania z Programu.
3.4.Informacje dotyczące Programu Uczestnicy będą otrzymywali drogą mailową na adres e-mail podany podczas zakładania konta w sklepie Vitalni24.pl.

4.PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
4.1.Uczestnik Programu dokonując zakupu towarów znajdujących się w ofercie sklepu Vitalni24.pl gromadzi punkty na swoim Koncie w zakładce Punkty Lojalnościowe. Punkty naliczane są każdorazowo po upływie 20 dni od zapłacenia przez Uczestnika za zamawiany towar.
4.2.Punkty są naliczane za zakup produktów ze sklepu Vitalni24.pl według następujących reguł: za każde pełne 1 zł brutto wartości danego towaru 1 punkt. W szczegółach produktu nad jego opisem znajduje się informacja ile punktów otrzyma Uczestnik Programu za zakup danego produktu.
4.3.Organizator zastrzega sobie prawo, iż może zmienić wartości punktów przy wybranych produktach. Organizator nie może zmienić wartości punktów zapisanych już na koncie punktowym klienta. Aktualna wartość punktowa danego towaru będzie się znajdowała w szczegółach produktu nad opisem.
4.4.Punkty za zakup (występujące pod jednym numerem zamówienia) mogą być przyznane tylko jeden raz. Przyznane punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po złożeniu zamówienia. Można je wykorzystać dopiero w momencie gdy na koncie Uczestnikach w zakładce Punkty lojalnościowe przy zgromadzonych punktach pojawi się status Dostępne.

5.WYMIANA PUNKTÓW
5.1.Uczestnik Programu ma możliwość wymiany zgromadzonych punktów ze statusem Dostępne na kupony rabatowe w trakcie składania zamówienia w Koszyku przy zastrzeżeniu, że wartość kuponu rabatowego nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia. System informatyczny automatycznie w Koszyku podpowie jaką wartość punków można zrealizować przy danym zamówieniu.
5.2.Punkty na złotówki, na które będą opiewały kupony rabatowe realizowane podczas składania zamówień będą zamieniane według reguły: 1 punkt to 0,03 zł czyli np. za 100 zgromadzonych punktów Uczestnik może otrzymać kupon rabatowy o wartości 3 zł.
5.3.Przeniesienie punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.
5.4.Uczestnik informację o stanie posiadanych punktów i ich statusie znajdzie w swoim koncie po zalogowaniu w zakładce Punkty Lojalnościowe.
5.5.Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

6.WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
6.1.Niewykorzystane punkty wygasają po usunięciu konta przez Uczestnika Programu.

7.USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
7.1.Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie  w przypadku gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy udostępnił Konto osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie mailowej na adres podany przez Uczestnika podczas zakładania konta w sklepie.
7.2.Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych punktów.
7.3.Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie poprzez usunięcie Konta w sklepie Vitalni24.pl.

8.ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
8.1.Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora po uprzednim umożliwieniu uczestnikowi będącemu konsumentem zapoznanie się z proponowanymi zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie. Zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu, np. zapobieganie nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu przez Uczestników.  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8.2.O proponowanych zmianach z pkt. 8.1 Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez zamieszczenie informacji o nich na stronie Vitalni24.pl.

9.ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
9.1.Program lojalnościowy powołany został na czas nieokreślony.
9.2.Organizator zastrzega sobie prawo, iż może zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana Uczestnikom co najmniej 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja zostanie rozesłana do Uczestników w formie mailowej na adresy podane podczas zakładania konta w sklepie Vitalni24.pl. Stosowny komunikat pojawi się również na stronie sklepu Vitalni24.pl.

10.REKLAMACJE
10.1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Programu Lojalnościowego przesyła się na adres e-mail organizatora, bądź adres siedziby.
10.2.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres mailowy oraz dokładny opis i powód reklamacji.
10.3.Organizator rozpoznaje reklamację i powiadamia osobę reklamującą o podjętej decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
10.4.Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o podjętej decyzji w sposób w jaki reklamacja została złożona.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1.WARUNKI OGÓLNE
Organizator Programu, dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników, przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.; dalej „Ustawa”).
2.CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Udostępnienie danych Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne celem rejestracji Uczestnika w Programie (dane podawane w trakcie zakładania konta w sklepie Vitalni24.pl.
3.ADMINISTRATOR DANYCH
Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych punktów i transakcji dokonanych w sklepie Vitalni24.pl będą przetwarzane przez Organizatora, pełniącego rolę administratora danych osobowych. Organizator nie zamierza udostępniać danych osobowych Uczestnika innym podmiotom na potrzeby marketingowe bez wyraźnej zgody Uczestnika.
4.ZGODA NA MARKETING
Organizator zastrzega sobie prawo do informowania Uczestnika drogą milową, na adres podany w trakcie zakładania konta w sklepie Vitalni24.pl o działaniach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Programu.
5.PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I POPRAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. W przypadku zmiany danych, np. adresu lub nazwiska, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Organizatora. Żądanie prze Uczestnika usunięcia jego danych z Programu jest równoznaczne z usunięciem jego danych z posiadanego konta w sklepie Vitalni24.pl a to oznacza usunięcie konta.

Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2014 r.